Urlop wychowawczy

Po zakończonym urlopie macierzyńskim można nadal opiekować się dzieckiem korzystając z urlopu wychowawczego.

Wniosek o urlop wychowawczy można złożyć bezpośrednio po urlopie macierzyńskim albo też w jakiś czas po powrocie do pracy.  Należy do niego załączyć oświadczenie drugiego opiekuna dziecka czy i w jakim terminie zamierza korzystać z przysługującego jemu również urlopu wychowawczego. Pracodawca ma dwa tygodnie od momentu złożenia pisemnego wniosku przez pracownika na udzielenie urlopu. Jeśli wniosek został przesłany pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

Przysługuje on w wymiarze 3 lat obojgu rodzicom dziecka, które nie ukończyło 4 lat. Można wziąć jednorazowo urlop na 3 lata, bądź składać o niego wniosek kilka razy (nie więcej niż cztery). Rodzice mogą przebywać na urlopie wychowawczym jednocześnie jedynie przez 3 miesiące. Z urlopu wychowawczego mogą skorzystać jedynie osoby będące w rozumieniu kodeksu pracy pracownikami, których łączny staż pracy przed złożeniem wniosku był nie krótszy niż 6 miesięcy. Do stażu pracy wlicza się również czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieoznaczony, urlop jest udzielany na wybrany przez pracownika okres. Jeśli rodzic podpisał umowę na czas określony, urlopu udziela się jedynie do dnia, do którego obowiązuje umowa o pracę. Prawo nie nakłada na pracodawcę obowiązku przedłużenia takiej umowy.

Urlop wychowawczy w przeciwieństwie do macierzyńskiego jest bezpłatny. Na dodatek w wysokości 400 zł mogą liczyć jedynie ci rodzice, których dochód na osobę w rodzinie w poprzednim roku nie przekraczał kwoty 504 zł netto. Po świadczenie należy udać się do właściwego dla miejsca zamieszkania Urzędu Gminy lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podjęcie na urlopie wychowawczym pracy uniemożliwiającej sprawowanie opieki nad dzieckiem przerwie wypłacanie dodatku.

Pomimo, że pracownik przebywający na urlopie wychowawczym nie otrzymuje wynagrodzenia,jest objęty ubezpieczeniem ZUS. Czas urlopu wlicza się również do stażu pracy i stażu potrzebnego do emerytury. Jest to okres bezskładkowy dla ZUSu.

Pracownik  na urlopie wychowawczym znajduje się pod szczególną ochroną. Pracodawca nie może z nim rozwiązać umowy o pracę. Jedynymi wyjątkami są ogłoszenie upadłości lub likwidacja pracodawcy. Powód rozwiązania umowy może też leżeć po stronie pracownika. Może nim być:
– naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych,
– popełnienie w czasie zatrudnienia u danego pracodawcy przestępstwa,
– utrata z winy pracownika uprawnień do wykonywania pracy.

W czasie trwania urlopu wychowawczego rodzic może podjąć pracę, która nie będzie kolidowała w opiece nad dzieckiem. Nie został określony czas jaki w tygodniu można poświęcić na pracę zarobkową. W praktyce przyjmuje się, że jest to nie więcej niż pół etatu. Pracodawca nie musi wydać zgody na podjęcie pracy przez pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym, należy go jednak o tym poinformować, aby mógł zawiadomić ZUS. Od tego momentu nowy pracodawca będzie płacił składki ubezpieczeniowe a nie Skarb Państwa.

Przykład wniosku o urlop wychowawczy:

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego

Na podstawie art. 186 kp proszę o udzielenie urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (imię, nazwisko, data urodzenia) w okresie od dnia …… do dnia …..tj. w wymiarze……. Do chwili obecnej (nie) korzystałam/em z urlopu wychowawczego od dnia…. do dnia … .

/podpis/

(źródło: www.rodzicpoludzku.pl)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *